От 20.06.2016 г. ИНОВАСИС ООД започна изпълнението на проект „Повишаване на конкурентоспособността на ИНОВАСИС ООД чрез внедряване на иновативно оборудване” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1298-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП. Проектът ще се осъществи в гр. Монтана, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 537 898.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 322 738.80 лв., 60,00 % от допустимите разходи по проекта.

Общите цели на проект „Повишаване на конкурентоспособността на ИНОВАСИС ООД чрез внедряване на иновативно оборудване” са свързани с подобряване производствения капацитет на фирма ИНОВАСИС ООД и засилване експортния потенциал на дружеството. С реализацията на проекта компанията ще подобри и разшири дейностите по разработване на ИКТ продукти и услуги чрез модернизиране на технологичната база на дружеството, ще се повиши капацитета за работа с нови клиенти и ще разшири позициите и дяловете на фирмата на вътрешните и външните пазари.

Проектът ще се реализира чрез закупуването и внедряване в производството на специализирано хардуерно оборудване и софтуер за виртуализация, които са в съответствие с най-новите технологични тенденции и изисквания.

Recommended Posts