Във връзка с проект „Повишаване на конкурентоспособността на „Иновасис“ ООД чрез внедряване на иновативно оборудване”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1298-C01/20.06.2016 г., по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, бенефициентът „Иновасис“ ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Специализирано оборудване” и Обособена позиция 2 „Софтуер”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 17.09.2016 г.

Срок за подаване на оферти: 26.09.2016 г., до 24:00 часа

Документация за участие и подаване на документация, може да свалите от тук:

Recommended Posts