С последните промени в Наредба Н-18, се регламентират изисквания за нови функционални възможности на фискалните устройства, с цел елиминиране на възможностите за манипулиране на фискалните устройства, които са в експлоатация в момента, като се въвежда изискване за предаване на информация за всеки фискален/системен бон за извършена продажба на стоки/услуги в търговските обекти в рамките на до пет минути към сървърите на НАП.

Също така с наредбата се въвеждат и изисквания, към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО), както и към лица – производители/разпространители (вносители) и потребители на такива софтуерни продукти. Търговците, които използват такъв софтуер, от своя страна, трябва да подадат информация в приходната агенция за него.

С измененията на Наредбата се въвеждат и промени в реда за издаване и отнемане на разрешения за техническо обслужване и ремонт на фискалните устройства (ФУ) и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД).

Като производител и доставчик на софтуер за управление на продажбите, фирма Иновасис ООД, се подготвя и извършва необходимите преработки в предлагания софтуерен продукт, съгласно новите изисквания.

Фирмата подлежи на регистрация в Национална агенция за приходите и оторизиране, че разработения от нея продукт „Бизнес Система Монета“, отговаря напълно на изискванията, заложени в Наредба Н-18 (посочени в Приложение № 29) и ще бъде включен в публичния електронен списък с лицензирани софтуери за управление на продажби в търговските обекти.

Актуализации на „Бизнес Система Монета“ към клиенти с абонаментно обслужване, ще бъдат извършени в съответните срокове.

Срокове обявени от Национална Агенция по Приходите, за привеждане дейността си в съответствие с изискванията:  

1.  Подмяна или модификация на фискални устройства: 

–    Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) – трябва да сменят или  модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.

–   Нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП имат задълженията по горната точка – до 30 юни 2019 г.

2.  Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:

–    Регистрирани по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 март 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до 31.05.2019 г.

–    Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 30 юни 2019 г. Тези лица трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях софтуер в срок до 31.08.2019 г.

Информацията към НАП се подава с квалифициран електронен подпис чрез е-услуга, достъпна в портала на НАП.

3. Лицата, производители/разпространители на софтуер:

От 1 декември 12.2018 г. производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите може да декларира съответствие на програмен продукт с изискванията на Наредба Н-18/2006 г., като това ще става с квалифициран електронен подпис чрез електронна-услуга, достъпна на интернет страницата на НАП.

4. Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г. трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.

5. Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма в срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД е до 31 декември 2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 юни 2019 г., съответно до 31 декември 2019 г.

6. Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г. до края на 2019 г.

Recommended Posts