На 24.09.2019г. в брой 75 на „Държавен вестник“ бяха публикувани нови промени в текстовете, както и удължаване на сроковете по Наредба Н-18.

Срокът в който фирмите трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията по Наредба Н-18, се променя от 30.09.2019г. на 31.01.2020г.

Въведени са нови текстове за предприятия, при които за предходната календарна година размерът на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби и са изпълнени едновременно най-малко две от следните условия:

– балансовата стойност на активите към края на предходната календарна година надвишава 8 000 000 лв.;

– нетните приходи от продажби за предходната календарна година надвишават 16 000 000 лв.;

– средната численост на персонала за предходната календарна година надвишава 50 души.

Тези предприятия могат да използват софтуер за управление на продажбите (СУПТО), който създава стандартизиран одиторски файл. Те са длъжни да подава за всяка календарна година в срок до 31 януари на следващата година в НАП, създадения от СУПТО одиторски файл, съдържащ информация за всички регистрирани в софтуера продажби за периода, с формат и параметри на записа съгласно текстове посочени в Наредба Н-18. Файлът се подава на технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Компаниите, отговарящи на посочените в Наредбата критерии и избрали тази възможност, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. и да подадат информацията съгласно приложение № 32, в срок до 31 май 2020 г.

Фирмите, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г.

Recommended Posts